Staň se pivním reportérem

Staň se pivním reportérem

11. 12. 2017

Pošli fotku a vyhraj tričko!

Super tričko Žateckého pivovaru můžeš získat, když pošleš fotku, jak piješ některé z našich piv při jakékoliv příležitosti (s rodinou u večeře, při hraní šachů, v posledních sekundách roku s ohňostrojem nad hlavou, když zdoláváš Mount Everest se šerpou na zádech, po vysilujícím a inspirativním projevu v OSN, při pravidelném srazu s kumpány v oblíbené putyce…).

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti Žatecký pivovar s.r.o. s názvem PIVNÍ REPORTÉR na území České republiky.

1. Provozovatelem soutěže je Žatecký pivovar s.r.o., Žižkovo náměstí 81, 438 01, Žatec

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž Pivní reportér (dále jen „soutěž“) je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.
Soutěž bude probíhat v termínu od 11.12.2017 do 15.1.2018.

4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže zašle na e-mailovou adresu: soutez@zateckypivovar.cz:


a) fotku, v níž figuruje některé z piv produkovaných provozovatelem

b) spolu s fotkou pošle své jméno a příjmení, celou adresu bydliště a telefonní číslo.

Podmínkou je udělení „To se mi líbí“ facebookové stránce Žatecký pivovar a příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje. Účastník soutěže poskytuje provozovateli automaticky možnost bezplatného zveřejnění zaslané fotografie pro potřeby soutěže, ale i marketingových aktivit provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit a vyřadit ze soutěže takové fotografie, které by obsahovaly motiv náboženský, politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele, anebo byly v rozporu s morálními hodnotami Žateckého pivovaru s.r.o.

Z fotografií, které do 5. 1. 2018 provozovatel shromáždí, vybere užší okruh finalistů, které 5. 1. nasadí do finálového hlasování, které bude probíhat na Facebooku prostřednictvím „všelidového hlasování,“ kdy 1x „to se mi líbí (či jiná reakce FB)“ = 1 hlas. Fotografie s nejvyšším počtem hlasů vítězí.

5. Způsob zařazení se do soutěže a doplnění soutěžních náležitostí:
Pro zařazení do soutěže a získání ceny je účastník bezpodmínečně povinen zaslat společně s fotografií i následující údaje, vztahující se k jeho osobě (z důvodu případné výhry a potřeby kontaktovat výherce): Jméno, příjmení, celou adresu svého bydliště, e-mail, telefonní číslo.

6. Výherce a výhra
Vítězí autor fotografie s nejvyšším počtem hlasů udělených uživateli FB na FB stránce Žateckého pivovaru. V rámci soutěže je pro výherce připraveno tričko Žateckého pivovaru.

7. Vyhlášení výsledků a předání výher
Provozovatel soutěž vyhodnotí a vyhlásí výsledky soutěže 15.1.2018. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele.
Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

8. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Žatecký pivovar s.r.o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem
č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.


Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.


Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.


Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.


Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.


Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.


Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže Pivní reportér.


Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

 Logo Pivovar Žatec

Díky použití cookies ladíme žatecká piva k dokonalosti. Návštěvou tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.

Bylo vám již 18 let?

Ne Ano